شماره دوم ، سال یازدهم ، دسمبر 2008

روح الله نیکپا ورزشکار جوان با کسب نخستین مدال المپیک برای وطنش افغانستان افتخار آفرید


در تاریخ ملت ها رویداد هایی رخ میدهند که پیشگویی آنها اگر غیرممکن نباشند، به دور از تصور خواهند بود. یکی از این رویداد ها پیروزی روح الله نیکپا ورزشکار جوان در بازی های المپیای 2008 بیجنگ می باشد که برای نخستین بار در تاریخ افغانستان مدال برونز را به مثابۀ نخستین مدال بازی های المپیک به کشورش به ارمغان آورد.
افغانستان دارای سابقۀ طولانی عضویت در کمیته بین المللی المپیک است که برای بار نخست ورزشکاران افغانستان در ۱۹۳۶ در بازی های المپیک برلین اشتراک نمودند. متاسفانه افغانها در تمام یازده مرتبه اشتراک شان در بازی های تابستانی المپیک نتوانسته بودند به کسب مدالی نایل آیند. افغانستان با وجود داشتن اقلیم و شرایط مساعد طبیعی برای پرورش بازیهای زمستانی، متاسفانه تاکنون هیچ نوع آمادگی برای اشتراک در بازیهای زمستانی المپیک را ندارد.
نیکپای ۲۱ ساله، بنابر علاقه اش به ورزش تکواندو و تشویق برادر بزرگش، از ده سالگی به تمرین پرداخت تا بدین ترتیب اثرات تلخ زندگی در غربت و مهاجرت را کم تر احساس نماید. در بازگشت به وطن با وجود فقر اقتصادی و تلاش برای امرار حیات به تمرینات ورزشی خود نیز ادامه داد.
روح الله نیکپا این تازه جوان ورزشکار برخاسته از جامعۀ خسته و جنگزده یی چون افغانستان، برغم تمام کاستی ها و ناتوانی ها، با همه دشواری ها و موانع که فراروی ورزش و ورزشکاران قرار دارند، توانست بزرگترین افتخار را در دنیای ورزش نصیب خود و کشورش سازد. این پیروزی روح خسته و ناآرام تمام افغانها را به عنوان یک کالبد واحد به شور و شوق آورده و شادی خارج از تصوری که این افتخار به مردم افغان به ارمغان آورد نمودار یک پیروزی ملی پنداشته می شود. امید است این عمل افتخار آمیز روح الله نیکپا، قهرمان در بازیهای المپیای ۲۰۰۸، تکانه یی باشد برای افغانها، در جهت دستیابی به افتخارات بزرگتر و بیشتر ملی هم در ورزش و هم در سایر بخشهای زندگی.

40


صفحه بعدی***************************** بازگشت به صفحه نخست***************************** صفحه قبلی

به صفحه

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28

29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40