شماره دوم ، سال یازدهم ، دسمبر 2008

معرفی دو اثر جديد

کتاب "خنده" همانطوریکه دلچسپ و خواندنی است هرگاه از اهتمام شخص با صلاحیتی می گذشت و یا حداقل غلطنامه ای در اخیر کتاب می آمد می توانست بر ارزش آن افزوده شود. امیدواریم در چاپ های بعدی بر این کاستی ها توجه شود.

“Political & Social Dictionary of Afghanistan”
"قاموس سیاسی و اجتماعی افغانستان"

اثر تحقیقی با ارزشی است به زبان انگلیسی از محترم فدا جان نظری.
این اثر بر اساس ادعای مولف آن به منظور انتشار اطلاعات دقیق و منحصر به فرد از اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاریخ معاصر افغانستان بخصوص برای خوانندگان خارجی و آشنا با زبان انگلیسی در ۴۵۶صفحه با قطع و صحافت زیبا در سال۲۰۰۷م در شهر لندن به چاپ رسیده است. در بخشی از معرفی نامه مولف کتاب که از جانب پروفیسور تونی ایجوس از یونیورستی اکسفورد تهیه شده است، چنین آمده است " تاکنون کتاب ها، اثر های تاریخی و تبصره های زیادی در بارۀ افغانستان و تاریخ، اشخاص، گذشته و آینده و همچنین دولت ها و سیاست های این کشور به زبان انگلیسی به نشر رسیده است. لیکن هیچ کدام از این اثر ها و یا تعداد معدودی از آنها که از جانب سیاستمداران افغان به رشته تحریردرآمده است نتوانستند از اشتباهات فاحش مبرا باشند."
در این اثر بخش ها به ترتیب الفبا تنظیم گردیده اند؛ بعد از "سپاسگذاری، معرفی مولف و پیشگفتار" بخش های عمومیات، تاریخ سیاسی، مردم، قبایل، مناطق، ولایت ها و شهر های عمده و کشور های همسایه یکی بعد دیگر جابجا شده اند. در پایان قبل از درج فهرست کتاب ها و منابع مأخذ به بخش ضمایم بر می خورید.
آقای نظری با تدوین اثر ارزشمند خود به زبان انگلیسی نه تنها برای علاقمندان و خوانندگان خارجی به تاریخ، فرهنگ و رویداد های سیاسی افغانستان منبع قابل اعتمادی را تهیه و بدسترس شان قرار داده است بلکه خدمت بزرگی برای نسل جدید افغان های مهاجر در سرتاسر دنیا انجام داده است، اجرش نصیبش باد.
محبت ضمن سپاسگذاری از این دو اهل اندیشه و قلم ، هر یک محترم فدا جان نظری و محترم انجنیر سلطان عزیز سلیمان که آثار شان را غرض مطالعه به دسترس ما قرار دادند، موفقیت های مزید برای شان در زندگی و بخصوص در کار های فرهنگی آرزو می نماید. و مطالعه این کتابها را به شما عزیزان خواننده سفارش می نماید.

- محبت-

32


صفحه بعدی***************************** بازگشت به صفحه نخست***************************** صفحه قبلی

به صفحه

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28

29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40