شماره دوم ، سال یازدهم ، دسمبر 2008
شماره دوم ، سال یازدهم ، دسمبر 2008

مقایسه با عالم

لاهیجی در تفسیر شبستری می گوید: انسان کامل اکمل همه موجودات است و سبب ایجاد عالم شده است. انسان به مانند بدن است که حقیقت انسانی چون روح و جان او است.

جهان چون تست یک شخص معین
تو او را گشته چون جان او ترا تن

در ۱۹۶۰ دیک R. Dicke نظر جالبی به نام اصل زیست شناسی انسانی anthropoid principle پیشنهاد کرد او می گوید: وجود حیات در نقاط مختلف عالم مقید به طرقی است که به واسطۀ آنها در عالم آغازی بوجود آمده است. شرایط ممکنه در عالم اولیه محدود شده به چیز هایی است که باعث ظهور یک عالم با موجودات حیاتی می شود؛ مثلاً آنچه ما حالا مشاهده می کنیم بایستی محدود شده به واسطه شرایط لازم برای حضور ما به عنوان یک مشاهده کننده باشد. از دانشمندی پرسیدند: عالم برای چه آفریده شده؟ در جواب گفت، برای اینکه ما حالا این جا باشیم و این سوال را از هم بکنیم!
به طوری که بررسیها نشان می دهد، از سن زمین ما چهار میلیارد و پنجصد ملیون سال گذشته است. در این زمان بس طولانی پس از تحولات بسیار در سیر تکاملی از تک یاخته هایی از اوقیانوسها، ما انسانها امروز به وجود آمده ایم! ساختمان فرزند در رحم مادر حدود نُه ماه تکمیل می شود، ولی تکامل مادر اولیۀ ما که عالم باشد پانزده میلیارد سال به طول انجامیده است! به قول ظریفی، زیاد تعجب هم نباید داشت، هر چه که باشد عالم خیلی بزرگتر از آدم است!
شبستری چنین گوید:

جهان را سر بسر در خویش می بین
هر آنچه آید آخر پیش می بین
در آخر گشت پیدا نقش آدم
طفیل ذات او شد هر دو عالم

تحقیقات نشان می دهد که ۹۸٪ ژن شامپانزه با انسان یکی است. با توجه به اینکه اصل همه چیز از خاک و اتمسفیر است، پس نشان داده می شود که یک پیوستگی صعودی بین جماد و نبات و حیوان و انسان وجود دارد به طوری که یکی از دیگری کاملتر است. انسان در این گردش تکاملی جامع تمام خصوصیات و صفات نهان های دیگر است.
از شبستری:

در آخر گشت پیدا نقش آدم
طفیل ذات او شد هر دو عالم
هر آنچه در جهان از زیر و بالاست
مثالش در تن و جان تو پیداست
تو آن جمعی که عین وحدت آمد
تو آن وحدت که عین کثرت آمد
جهان انسان شد و انسان جهانی
از این پاکیزه تر نبود بیانی

و مولانا چنین فرماید:

پس به صورت عالم اصغر تویی
پس به معنی عالم اکبر تویی

یکی از مهمترین ایده های فزیک کوانتوم می گوید: مشاهده کننده و دنیای مشاهده شونده بطور بسیار نزدیکی به هم پیوسته است. جان ویلر در تفسیر خود از مکانیک کوانتوم می گوید فقط به وسیلۀ عمل مشاهده موجود هوشمند می باشد که حقیقت فزیکی دنیا به واقعیت می پیوندد و در عین حال همان دنیای فزیکی می باشد که مشاهده کنندگان را به وجود می آورد که مسؤولیت برای ثبات وجودی خود دارند.
فزیکدان مشهور، پل دیویس در انتهای کتاب جامع خود به نام “The Mind of God” می گوید: "ما مخلوقهای بشری قادر شده ایم که به وسیلۀ علم حداقل پاره ای از اسرار طبیعت را پیدا کنیم.

ادامه در صفحه بعدی

27


صفحه بعدی***************************** بازگشت به صفحه نخست***************************** صفحه قبلی

به صفحه

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28

29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40