شماره دوم ، سال یازدهم ، دسمبر 2008

مقایسه با عالم

جنین در مرحلۀ ابتدایی در رحم مادر یک سلول باردار شدۀ نسبتاً یک نواختی در حدود چند میلیمتر است که طبق برنامۀ پیش بینی شدۀ مخصوصی به طور پیوسته به سلولهای مختلف تقسیم می شود. در این تقسیمات پیاپی سلولهای جدیدی برای وظایف و ساختمانهای کامل تری به وجود می آید که شباهت زیادی با شکستن پیاپی تقارنها “symmetries” در تکامل و ساختمان عالم دارد. هر کدام از سلولهای جدید ماموریت دارند که در زمانهای معین، در مکانهای معین اجزای اصلی بدن انسان را، چون استخوانها، عضلات، اعصاب و رگها وغیره را بسازند. بالاخره از جمع آنها اعضا و جوارح مختلف چون دست و پا و چشم و گوش وغیره درست می شوند. نکته مهم اینجا است که سلولهای تقسیم شده هر کدام می دانند در چه جایی از بدن و در چه زمانی وظیفه ساختن چه عضوی را دارند! گویی تمام برنامه ساختمانی اجزا بدن یک انسان در رحم مادر از قبل در یک مرکز فرماندهی اصلی در سلول جنینی نهفته شده است و به مرور زمان و در وقت معین کلید بیداری DNA اعضاء مختلف را در مکان معین برای طراحی و ساختن عضو معینی به صدا در می آورد. درست مثل یک مخزن اطلاعاتی یا software یک کامپیوتر عمل می کند. در اینجا مواد ساختمانی جنین در حکم hardware و یا chips کامپیوتر می مانددر این سازندگی انسانی کُد فرماندهی نقش اصلی را دارا می باشد که درکش بسیار مشکل است. و همانطوریکه بکار اندازی یک کامپیوتر احتیاج به انرژی الکتریکی دارد، اینجا هم قاعدتاً احتیاج به یک انرژی نیروی حیاتی یا life force می باشد که چون روح در بدن است.
تولد یا خلقت عالم - در حال حاضر نگاه متعارف به جهان این است که تمام فضا، جهان، ماده و انرژی از یک نقطۀ نورانی شروع شده و سپس منبسط و سرد شده و بتدریج جهان امروزی ما را پدید آورده است. و مسلما قوانین ساختمان عالم هم بایستی در همین نقطۀ اسرارآمیز نهفته باشد. در دقایق اول خلقت به مرور ذرّات مادی مختلف از انرژی درست می شوند، سپس هسته های هیدروژنی و هلیوم از پروتونها و نوترونها ساخته می شوند، و بعد از قریب پنج صد هزار سال شروع به ساختن ستارگان و کهکشانها می شود. و بعد از میلیارد ها سال پاره ای از ستارگان که سوخت شان تمام می شود بصورت سوپرنوووا منفجر می شوند و از بقایای آنها در طی ملیونها و یا میلیارد ها سال ستارگان دست دوم، از جمله ستاره خورشید ما و سیاراتش، و بالاخره ما انسانها به وجود می آییم. از آن جاییکه طبق تئوریها دقیق هیچ کدام از عناصر طبیعت در روی زمین درست نشده اند، دانشمندان متوجه شدند که ذرات بدن ما از خاکستر ستارگان ساخته شده است. و به زبانی دیگر، ما انسانها را خاکستر ستارگان گویند. و از این راه ما متصل به انفجار بیگ بنگ و سنگولاریته خلقت می باشیم.

ادامه در صفحه بعدی

26


صفحه بعدی***************************** بازگشت به صفحه نخست***************************** صفحه قبلی

به صفحه

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28

29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40