مراسم بزرگداشت و روز چهلم درگذشت شادروان عبدالکریم میثاق
قسمت اول ختم قران عظیم الیشانقسمت سوم سخنرانی دستگیر نایلقسمت پنجم سخنرانی اسدالله شفاییقسمت هفتم سخنرانی رحمان عالمی و سمسور پیضقسمت نهم سخنرانی شیر شاه حمیدیقسمت یازدهم سخنرانی خیر محمد سلطانی

قسمت دوم سخنرانی همایون تاچقسمت چهارم سخنرانی سوله مل شینواریقسمت ششم سخنرانی ولی عبداللهقسمت هشتم سخنرانی بانو شاه بی بی نالهقسمت دهم سخنرانی همایون سرخابیقسمت دوازدهم سخنرانی دوکتور لطیف ناظمیقسمت سیزدهم سخنرانی عبدالرحیم میثاق و دعای ختم
بازگشت به صفحه نخست