گزارش زنده از محفل فرهنگی انجمن دوستی افغان بنام عبدالکریم میثاق یکشنبه 29 اپریل 2018

قسمت اول، آغاز برنامه با هنر نمایی جوان با استعتداد میلاد یوسفیقسمت سوم، سخنرانی محترم نایل صاحبقسمت پنجم، درد دل یگانه صاحبقسمت هفتم، سخنرانی محترم رحمان عالمیقسمت نهم، نوبت شاعر جوان رضا محمدی استقسمت یازدهم، از سخنان څپاند صاحب لذت می بریم

قسمت دوم، گفته های دل شاعر و ادیب شناخته شده ما محترمه شاه بی بی نالهقسمت چهارم، سخنرانی محترم کرگر صاحبقسمت ششم، سخنرانی محترم باوری صاحبقسمت هشتم، گفته های محترمه راحله صدیقیقسمت دهم، سخنرانی رحیم میثاققسمت دوازدهم، باز هم هنر نمایی میلاد یوسفی و راشد جویابازگشت به صفحه نخست